Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “Boekel AGF Horecagroothandel”
Kantoorruimte en Productieruimte gevestigd te De Meerheuvel 8, 5221 EA ‘s-Hertogenbosch.

Betrekking hebbende op de producten aardappelen, groenten en fruit en leveringen AGF geleverd door “Boekel AGF Horecagroothandel”.


A. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Boekel AGF: De rechtspersoon: “Boekel AGF Horecagroothandel”. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer: 51667509 als Horecagroothandel. Hierna te noemen: Boekel AGF;

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Boekel AGF opdracht heeft gegeven tot het leveren van aardappelen, groenten en fruit;

Producten: De geleverde Aardappelen, Groenten en Fruit in de breedste zin van het woord. Hele, gesneden, bewerkte, geportioneerde, vloeibare en gedroogde aardappelen, groenten en fruit;

Overeenkomst: De tussen klant en “Boekel AGF Horecagroothandel” gesloten Overeenkomst voor de levering en het gebruik van aardappelen, groenten en fruit, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Partij: Iedere Partij bij de Overeenkomst;

Website: www.boekelagf.nl, alsmede daaruit ontstane (inframe) varianten;

E-mail: boekel@boekelagf.nl

Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten welke door Boekel AGF in het kader van Diensten worden aangegaan.

2.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk / per e-mail door Boekel AGF en klant overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betrokken Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.3. De klant wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Tenzij klant nadrukkelijk schriftelijk bevestigt dat er andere Algemene Voorwaarden geldend zijn. Klant dient bewijs hiervan te kunnen tonen.

2.4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.


B. TOTSTANDKOMING, DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3. Totstandkoming, duur en einde

3.1. De Overeenkomst tussen Boekel AGF en klant komt tot stand op het moment dat Boekel AGF een bestelling krijgt van de klant; per fax, per sms, per e-mail, per WhatsApp, per InOne of een telefonische bestelling. Dan wel op het moment dat Boekel AGF hem opgedragen bestellingen mondeling of schriftelijk aanvaardt, dan wel dat de uitvoering van de Overeenkomst op een voor de klant kenbare wijze aanvangt.

3.2. Boekel AGF heeft het recht, zonder opgaaf van reden, een klant te weigeren.

C. UITVOERING OPDRACHT & ONDERSTEUNING

Artikel 4. Uitvoering

4.1. Boekel AGF bepaalt de wijze waarop de levering wordt uitgevoerd.

4.2. Boekel AGF voert de haar opgedragen diensten en leveringen zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit. Boekel AGF heeft het recht de ingrediënten van AGF en de verpakkingen van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Boekel AGF de klant van deze wijziging op de hoogte stellen. Diensten worden aan meerdere klanten geleverd, hierbij is het niet altijd mogelijk om alleen voor een klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Boekel AGF is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de diensten / producten.

4.3. Boekel AGF is bevoegd om, zonder kennisgeving aan klant, de opgedragen bestelling of delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de levering bevordert.

4.4. Boekel AGF behoudt zich het recht voor om tijdens bepaalde feestdagen geen AGF aan te leveren. De klant zal hiervan minimaal 5 dagen van tevoren, schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gebracht door Boekel AGF.

4.5. Boekel AGF zal klant telefonisch en online ondersteunen bij de verschillende soorten en smaken AGF. De ondersteuning wordt verleend via telefoon en e-mail. Boekel AGF zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Dit is vooral beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de producten en betreft geen garanties voor gemaakte recepturen door klant.

4.6. Klant dient een minimale bestelling van 75 euro (zegge vijfenzeventig euro) te bestellen, in het geval dat de bestelling minder bedraagt, is Boekel AGF bevoegd om 25 euro (zegge vijfentwintig euro) bezorgkosten in rekening te brengen.

4.7. Bezorgkosten kunnen in overeenstemming met de klant maximaal 50 euro (zegge vijftig euro) bedragen. Deze kosten zullen enkel onder bijzondere omstandigheden worden toegepast en altijd voordat de levering plaatsvindt met de klant besproken worden.


Artikel 5. Gegevens(verstrekking) Klant

5.1. Klant moet de door Boekel AGF aan klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden – voor het inloggen op de site https://app.myinone.com – geheim houden. Boekel AGF is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een klant, die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de klant is. Klant dient Boekel AGF op de hoogte te stellen als klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Boekel AGF heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

5.2. Het is klant niet toegestaan meer gebruikers toegang te verschaffen, door middel van inlogcode en wachtwoord, tot de Diensten dan is opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst op de Website.

Artikel 6. Opschorting Overeenkomst

6.1. Boekel AGF is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan.


Artikel 7. Klant

7.1. De bestelling bij Boekel AGF kan zowel door klant als een door klant aangestelde bevoegde geplaatst worden. Nadat de eerste AGF-levering door klant ontvangen is en klant betaald heeft aan Boekel AGF ontstaat er een rechtsverhouding.

7.2. Bij opvolgende leveringen, gaat klant hiermee een stilzwijgend akkoord tot leveren aan. Hierbij zal zowel klant als de door klant aangestelde bevoegde een levering bij Boekel AGF kunnen plaatsen, welke als rechtsgeldig gezien wordt. Hiermee gaat klant een betalingsverplichting jegens geleverde producten aan. Dit geldt enkel voor geleverde producten door Boekel AGF. Klant heeft geen minimale afnameverplichting, tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen is.

Artikel 8. Betaling

8.1. Leveringen die een eenmalig karakter hebben, waaronder een enkele levering, dienen door de klant bij levering betaald te worden of vooruitbetaald te worden, op rekeningnummer: NL61ABNA0459146246 (ABN-Amro bank) t.n.v. Boekel AGF.

8.2. Klant gaat akkoord met schriftelijke of elektronische facturatie door Boekel AGF. Betalingen van het factuurbedrag dienen te geschieden door middel van een automatische incasso, contante betaling of overboeking per bank. Valt de keuze op automatische incasso, dan moet klant Boekel AGF machtigen om de verschuldigde bedragen van klant zijn rekening af te schrijven. De automatische incasso zal plaatsvinden nadat de klant de factuur ontvangen heeft. Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. Boekel AGF is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen indien het saldo niet toereikend is.

8.3. Indien klant niet binnen de genoemde termijn op de gestuurde factuur, dan wel binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling daartoe, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 5% (zegge: vijf procent) per maand of gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

8.4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, zijn voor rekening van klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenvergoeding overtreffen, tenzij Boekel AGF als verliezende Partij in de proceskosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van klant wordt gelegd, klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In genoemde gevallen heeft Boekel AGF voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd met het recht dat Boekel AGF heeft om vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan.

8.6. Wanneer er geen betalingstermijn op de factuur aangegeven is, zal de termijn ‘binnen 30 dagen betalen’ geldend zijn.

D. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. De door Boekel AGF ontvangen of opgeslagen versie van de communicatie tussen klant en Boekel AGF geldt als bewijs van de geplaatste order, zoals benoemd in artikel 3.1, behoudens tegenbewijs door klant.

9.2. De aansprakelijkheid die Boekel AGF jegens klant heeft geldt per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door klant betaalde bedrag voor de Dienst / leveringen in de afgelopen drie maanden (exclusief btw).

9.3. Een vordering tot vergoeding van directe schade dient uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat klant de directe schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Boekel AGF te zijn ingediend. Na deze termijn is klant in gebreke om binnen een redelijke termijn een waarschuwing aan Boekel AGF te geven, waardoor het recht op schadevergoeding vervalt.

9.4. Noch Boekel AGF, noch enige door haar in artikel 4.3 ingeschakelde derde, is jegens klant aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de opgedragen Diensten uit hoofde van de Overeenkomst als gevolg van roekeloosheid, dwaling, bedrog dan wel opzet aan de zijde van de klant.

9.5. Indien klant zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om Boekel AGF in staat te stellen de haar opgedragen Diensten naar behoren en tijdig uit te voeren, dan is Boekel AGF, dan wel enige door hem ex artikel 4.3 ingeschakelde derde, jegens klant niet aansprakelijk voor eventuele directe schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de opgedragen Diensten uit hoofde van de Overeenkomst.

9.6. Boekel AGF is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van (administratie)gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, waaronder tevens wordt begrepen het geval dat met de opgedragen Diensten het beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

E. VORDERING & ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 10. Rechten en vorderingstermijn

10.1. Boekel AGF behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 15 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische of schriftelijke berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

10.3. Indien klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


F. TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Op alle Overeenkomsten tussen klant en Boekel AGF waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Naast het feit dat er Nederlands recht van toepassing is, zal er ook bij geschillen met overige handelspartijen en of buitenlandse partijen Nederlands recht geldend zijn.

11.3. Alle geschillen verband houdend met Overeenkomsten tussen klant en Boekel AGF waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

11.4. Verandering in management, verschil in procentuele aandeelhouders, of rechtsvorm heeft geen invloed op de Overeenkomst.

11.5. Boekel AGF als VOF of BV geeft geen verandering in deze overeenkomst, alle artikelen blijven geldend.